One Response

  1. Luật của CS là luật rừng. Dân ta khổ tại CS độc tài, nước ta nghèo vì CS tham nhũng.
    Anh em mình cùng nhau chung lưng đâu sức lại đánh đổ CS. Xin mời các bạn ghé thăm trang nhà của tôi:
    http://vn.myblog.yahoo.com/bongmaivang2009/article?mid=161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: